Vi benytter cookies til at forbedre brugeroplevelsen.Læs mere om cookies

Bomiljø (MV-Liv-nu-159)

Opgaven

Dette spil er udarbejdet med inspiration fra ”Bomiljø – et planlægnings- og beslutningsspil” af Søren Vinding.

Eleverne spiller i grupper et spil, hvor de skal arbejde med bosætning og beslutninger herom. De skal beslutte, hvor de vil bosætte sig, tage hensyn til transport, lys og mange andre forhold.     

Det sted hvor man vælger at bygge sit hus, er et sted i landskabet, hvor man har troen på at man kan leve og få opfyldt sine basale behov. Det vil sige, at man kan skaffe sig føden (landbrug, jage, arbejde), rent vand, læ, varme og et sted hvor man kan stifte familie. Det som minimum over en generation - dvs. 30 år. 

Hvis det skal være muligt for vores efterkommere at blive på stedet, er den måde vi vælger at leve på nødt til at foregå i samspil med stedets naturgrundlag. 

I medierne, undervisningen i skolerne og hjemme i familierne tales der i dag om større forandringer i naturgrundlaget. Der har altid været forandringer i naturgrundlaget, fordi vi påvirker det. Det nye er måske at vores påvirkning, via den måde vi lever på, er større end nogensinde, og at de forandringer der sker, sker over en kortere årrække. Der tales meget om den globale opvarmning, indvandring af nye plante og dyrearter, affald der hober sig op, samhandel og samfærdsel, miljøfremme stoffer, måden vi dyrker vores jord.

 • Hvilke krav vil vi i fremtiden blive stillet til vores energiforbrug? 
 • Hvilke krav vil vi i fremtiden stille den måde vi bygger og bor på? 
 • Hvordan kan vi være med til at sikre vores basale behov og livskvalitet fremover? 

Det er problematikker som eleverne må tage stilling til. 

Sådan gør du

 • Print arbejdsarket med beskrivelsen af spillet. Læs beskrivelsen. Den er kun  til lærerne. 
 • Fortæl eleverne at boligkvarteret skal placeres i Vadehavsområde og vis evt. dette på et kort.

Spillet udføres som gruppearbejde. Hver gruppe skal gennemarbejde alle processer i spillet og afsluttende præsentere deres arbejde på klassen. Det er vigtigt i præsentationen at der rettes fokus på miljøproblematikkerne i et fremtidsperspektiv. Når alle grupper har præsenteret deres boligforslag vælges det forslag som eleverne finder mest attraktiv. Læs mere i beskrivelsen.

Spillet er ikke udviklet specifikt til Vadehavsområdet. Det er lærerens opgave at give det denne drejning. Kommentar og forslag til supplerende ideer til afsnit i beskrivelsen:

 • Hvordan kan spillet bruges?
  I den forberedende refleksion bør der rettes fokus mod ændringer i naturgrundlaget (temperaturer, havstigninger) og løsningsmodeller for mindskelse af fx CO2 forbruget. 
 • Hvis husene placeres i nationalparkens område kan det have konsekvenser for byggestilen.
 • Se kort over nationalparken under arbejdsark.
 • Refleksionen skal kun stimulere eleverne til at medtænke ideer, dog stadig sådan at det bliver vurderinger og beslutninger taget på elevernes egne præmisser.
 • Jordstykket skal være det kortudsnit fra det område, eleverne vælger at bygge på. Det må gerne være større en det foreslåede A4 ark. 
 • I de ældre klasser kan der på bagsiden påføres resultater af undersøgelser eller eksperimenter vedrørende undergrunden (fx jordbundstype og kornstørrelse). Disse elementer kan bruges ved fremlæggelsen. 
 • Følg herefter spillets regler som de forklares i materialet.

Supplerende opgave efter endt spil 

 • Stil boligområderne til side. Lad eleverne i nye grupper fremstille nye evalueringsskemaer, hvor nedbringelse af CO2, naturbeskyttelse, miljøfællesskaber (vaskehuse, tørrestativer andet), fremtidssikringer i forhold til klimaforandringer, byggematerialer og byggestil bliver medtænkt.
 • Tag så bebyggelserne frem og lad eleverne foretage en ny evaluering af boligområder.
 • Fremstil evt. nye husmodeller til brug i spillet, som andre klasser kan have glæde at se på og hente inspiration fra.

Årstid

Hele året.

Tidsforbrug

2-4 lektioner.

Forberedelse

 • Print beskrivelsen og kopier det antal huse I skal bruge.                   
 • Skaf papir/karton til jordstykker.                      
 • Skaf sakse og lim Hvis spillet bruges som opgave i forbindelse med en opdagelsesrejse, kan man vælge at eleverne skal placere boligerne i det område man har besøgt og hvor man har iagttaget bebyggelser.
 • Hvis spillet bruges uden ”en rejse ud” lader læreren eleverne selv bestemme hvor de vil placere bebyggelserne.. 
 • Valget skal give eleverne mulighed for at undersøge og selv overveje hvor, hvordan og hvorfor man bor hvor man gør  - nu og i fremtiden.

Aktivitet

 • Bevægelse
 • Inde

Opgavetema

 • Menneskets liv ved Vadehavet nu og frem

Mål 1.-10. klasse

Skole

 • Mellemtrin
 • Udskoling

Skolefag

 • Dansk
 • Geografi
 • Natur og teknologi
 • Samfundsfag

Natur/teknologi efter 4.kl. - Modellering - Teknologi og ressourcer.
Eleven kan fremstille enkle modeller over en husstands forsyning med vand, el og varme samt spildevands- og affaldshåndtering.
Eleven har viden om lokalområdets forsynings og afledningssystemer.  

Natur/teknologi efter 6.kl. - Perspektivering - Natur og miljø.
Eleven kan beskrive interessemodsætninger i menneskers forvaltning af naturen lokalt og globalt.
Eleven har viden om forskellige natursyn.

Dansk efter 6.kl. - Kommunikation - Dialog.
Eleven kan tage forskellige roller i en styret debat.
Eleven har viden om debatroller.

Geografi efter 9.kl. - Perspektivering -  Naturgrundlag og levevilkår.       
Eleven kan vurdere interessemodsætninger og løsningsmuligheder ved udnyttelse af naturgrundlaget. 
Eleven har viden om interesser og natursyn knyttet til naturudnyttelse og miljøbeskyttelse.

Samfundsfag efter 9.kl. - Økonomi - Privatøkonomi og forbrugeradfærd.
Eleven kan diskutere rollen som forbruger.
Eleven har viden om forbrugeradfærd, forbrugerroller og forbrugerrettigheder.

Besøgssteder

 • Museet for Varde By og Omegn
 • Esbjerg Museum
 • Myrthuegård
 • Museet Ribes Vikinger
 • Ribe VikingeCenter
 • Vadehavscentret
 • Naturvejledning Fanø Kommune
 • Kulturhistorie Tønder