Ordbogen

Forklaringer på ord man støder på i arbejdet med Vadehavet

Aflejring (sediment)

Geologisk materiale, der er afsat efter transport af vind, vand eller is. I Nationalparken findes primært vindaflejringer (klitter), havaflejringer (barriereøerne, marsken, vader og sander), flodaflejringer (fx Varde Ådal) og istidsaflejringer (geesten).

Bagvand Vand fra åen, der oversvømmer mark og eng. Bagvand opstår, når det blæser så meget, at åens vand ikke kan løbe ud i havet
Banker (Sand- eller muslingebanker) Forhøjninger i Vadehavet, som består af sand eller muslinger
Bunddyr Dyr, der lever på eller i havbunden
Dige En jordvold, der beskytter lave områder mod oversvømmelser
Dyb Stor vandrende, hvor igennem tidevandet løber ud og ind af Vadehavet
Dæmning En vold af jord, hvorpå en vej eller jernbane fører over noget vand - eller en vold, der spærrer for et vandløb
Ebbe Tiden hvor vandet falder fra højvande til lavvande
Ebbevej En vej, der kun kan bruges ved lavvande
Faskine Bundter af grene, der er brugt til at bygge et hegn/en faskingård
Faskinegård Stort indhegnet område på vaden, der bruges til at indvinde nyt land. Kaldes også en slikgård
Flod Tiden hvor vandet stiger fra lavvande til højvande
Forland Marsklandet foran digerne ud mod havet
Fødekæde En fødekæde eller et fødenet er, forenklet forklaret, en række af organismer, hvor den første æder af den anden, som ædes af den tredje osv.
Gest

Istidsaflejringer fra næstsidste istid. Det er den højtliggende del af landskabet, som ikke bliver oversvømmet, men gesten findes også under de marine aflejringer.

Grøbling eller grøblerende Rende gravet i vaden
Højsand En sandø, der normalt ikke overskyldes ved højvande
Højvande Det tidspunkt, hvor vandet står højest. Dagligt højvande er den højde, vandet normalt når
Inddige Når man bygger et dige mellem havet og landet
Klæg Fugtig sandjord blandet med ler
Klæggrav En klæggrav eller en digesø er et vandhul, som er opstået ved, at man har gravet klæg, som skulle bruges til digebygning
Klægvogn En vogn på skinner, som transporterede klæg fra klæggrave til digebygning
Kog Inddiget marsk
Kote For eksempel "kote 5" – det er 5 meter over havets gennemsnitlige vandstand
Ladeplads Et sted ved kysten, eller ved en åbred, hvor man ladede varer om. At lade betyder at losse eller laste et skib, dvs. tømme det for varer eller læsse varer på det
Lavvande Det tidspunkt hvor vandet står lavest
Lo

Rende som dræner marsken.

Låningsvej Vej på en låning, dvs. på et område mellem to rækker af faskiner, fyldt op med klæg eller sten
Marsk Fladt land ved kysten af Vadehavet dannet af havet
Nationalpark En nationalpark er et område med en særlig natur, som man gerne vil bevare
Nipflod Når tidevandsforskellen er mindst. Det sker ved halvmåne
Priel Tidevandsrende i vaden
Raste Hvile, og evt. spise
Slik Fint sand og mudder, der aflejres i Vadehavet
Slikgård Stort indhegnet område på vaden, der bruges til at indvinde nyt land. Kaldes også en faskingård
Sluse En sluse er nogle store låger eller porte i et dige, som kan holde vandet ude. Der findes frisluser og kammersluser. I en frisluse føres vandet gennem en tunnel og på ydersiden sidder sluseportene, som lukkes (og forbliver lukkede) ved højvande. Ved kammersluser kan man selv ved meget høj vandstand, åbne sluseportene og lade skibe komme ind i et system af kamre.
Springflod

Kraftig tidevandsflod med stor forskel mellem høj- og lavvande. Indtræffer ved fuldmåne og nymåne.

Stormflod

Ekstraordinær høj vandstand i forbindelse med stærk blæst. De største stormfloder opstår vedkombination af storm og højvande.

Tidevand Det at vandet stiger og falder hver 12½ time. Tidevandet er styret af månens og solens tiltrækningskraft og jordens rotation
Tidevandsforskel Forskellen mellem høj- og lavvande
Trækfugle Fugle, der yngler ét sted og overvintrer et andet
Vadehavet Det lavvandede havområde fra Blåvands Huk ved Danmarks vestkyst til Den Helder i Holland
Vaden Havbund i Vadehavet, der skiftevis er dækket af vand eller tørlagt afhængig af tidevandet
Verdensarv Steder på Jorden, der har så enestående universel værdi, at de er vigtige for alle mennesker og derfor skal bevares for fremtiden
Værft Jordhøj bygget af mennesker, hvorpå man tidligere byggede sin gård, for at sikre sig mod oversvømmelse under stormflod